Regulamin konkursu

Zagrajcie z nami i wygrajcie mix pięknych kosmetyków kolorowych, które widać na załączonym zdjęciu. Brzmi dobrze? My też tak sądzimy!

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu: „Konkurs z okazji Dnia Kobiet”. (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) i jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest Pani Monika Rebelak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fimedia Monika Rebelak będącą właścicielem portalu www.obcasy.pl, zarejestrowana pod adresem: ul. Wiktorska 8 lok. 3 Warszawa 02-587, NIP: 867-181-59-92 (dalej: Organizator).
 2. Fundatorem Nagród jest serwis www.obcasy.pl.
 3. Informacje przekazane przez Uczestnika Konkursu będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r poz. 922 z późn. zm.). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki
  niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na
  terytorium Rzeczpospolitej Polskie, które:
  a. wykonają Zadanie Konkursowe zgodne z tematem Konkursu (dalej: Praca Konkursowa) w miejscu wskazanym przez Organizatora (§ 3 pkt 2),
  b. akceptują niniejszy Regulamin poprzez dodanie Pracy Konkursowej.
 3. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w
  Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na
  uczestnictwo w Konkursie. Brak spełnienia tego warunku skutkuje zdyskwalifikowaniem
  Uczestnika z Konkursu, a prawo do Nagrody zostanie cofnięte.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz agencji
  reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z
  Organizatorem oraz Fundatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą
  również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§ 3 Zasady Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 20 lutego i trwa do 5 marca 2024 roku do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników 6 marca roku.

 1. Konkurs polega na wysłaniu zgłoszenia poprzez: opublikowanie komentarza na
  naszym Instagramie ( @Obcasy.pl) albo Facebook (@Obcasypl) pod postem konkursowym, w którym odpowiesz na pytanie: „Co najbardziej lubisz w byciu kobietą?”.
 2. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych, ale
  nagrodzona może być tylko jedna Praca Konkursowa Uczestnika i – analogicznie –
  Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę podczas trwania Konkursu. Prace Konkursowe dodane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 3. Zwycięska Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Jury powołane przez Organizatora
  spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu.
 4. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które
  uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej, w tym
  wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Praca Konkursowa jest
  przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie
  publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W Pracy Konkursowej zawarty może być wyłącznie wizerunek Uczestnika
  zgłaszającego daną Pracę Konkursową. Wszelkie roszczenia osób trzecich w związku z
  naruszeniem przez Pracę Konkursową jakichkolwiek praw będą kierowane przez
  Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem Pracy
  Konkursowej zwalnia Organizatora i Fundatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym
  zakresie oraz pokryje wszelkie koszty załatwienia ewentualnych sporów. Organizator
  zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej w przypadku wątpliwości
  dotyczących zgodności Pracy Konkursowej z Regulaminem, w tym w wypadku  podejrzenia naruszenia praw osób trzecich bez podawania przyczyn.
 6. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Pracy Konkursowej. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Pracy Konkursowej w zakresie publikacji w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) tylko i wyłącznie ze wskazaniem autora Pracy Konkursowej oraz do korzystania z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzania określoną
  techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim (w tym innym Uczestnikom), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
 7. Organizator i Fundator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności
  za wszelkie materiały dostarczone przez Uczestników do Konkursu. W szczególności
  Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu Prac
  Konkursowych, do których Uczestnicy nie posiadają stosownych praw ani za treść
  publikowanych przez Uczestników materiałów, czy też niezgodnych z niniejszym
  Regulaminem. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Prace Konkursowe naruszające
  w/w postanowienia były usuwane z Konkursu.
 8. Prace Konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
  Ocenie podlegać będzie poziom kreatywny zgłaszanych Prac Konkursowych i dopasowanie do tematu Konkursu.
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na naszym Instagramie @obcasy.pl w relacji.

§ 4 Nagrody w Konkursie

W Konkursie, jako nagrodę przewidziano:

• 1x zestaw kosmetyków kolorowych mix.

 1. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
  od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 10. W przypadku Uczestników
  będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wartość
  świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega
  opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 2. W ciągu maksymalnie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych po zakończeniu Konkursu,
  Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem Konkursu w celu dostarczenia niezbędnych
  danych osobowych Zwycięzcy do wysłania nagrody. Kontakt nastąpi pod adresem
  mailowym: [email protected].
 3. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy lub niedostarczenia wszystkich w/w informacji w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub jakikolwiek ekwiwalent. Organizator i
  Fundator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu serwisu Facebook i Instagram oraz za przypadki udziału w
  Konkursie osób nieuprawnionych.
 2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego
  Regulaminu lub działania niezgodne z zasadami korzystania z serwisu Facebook oraz
  Instagram.
 3. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem,
  przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników etapu Konkursu, którego reklamacja dotyczy.
  Reklamacja powinna być złożona mailowo na adres: [email protected] z dopiskiem:
  „Konkurs z okazji Dnia Kobiet”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie:
  czternastu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie.
 5. Zasady prowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Fundator oraz Organizator nie wykorzystują danych osobowych Uczestników w celach
  innych niż cele niniejszego Konkursu.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Konkursu na
  portalu www.obcasy.pl . Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do
  Organizatora pod adresem e-mail: [email protected] w temacie maila podając: „Konkurs z okazji Dnia Kobiet”.

§ 6 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest portal Obcasy.pl, reprezentowany przez Panią
Monikę Rebelak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fimedia Monika Rebelak
będącą właścicielem portalu www.obcasy.pl, zarejestrowana pod adresem: ul. Wiktorska 8
lok. 3 Warszawa 02-587, NIP: 867-181-59-92.
2. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym również ewentualnych reklamacji, doręczenia nagrody jak i
podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu służą jedynie prawidłowemu wykonaniu Konkursu i
zostaną usunięte w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia upływu zgłaszania
reklamacji, o którym mowa w Regulaminie, w punkcie 5 §3.
4. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres [email protected], w temacie maila podając: „Konkurs z okazji Dnia Kobiet”. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych.