Regulamin konkursu urodzinowego z L’Oréal Paris

WO TRUEMATCH KONKURS GRAFIKA FINAL - Regulamin konkursu urodzinowego z L'Oréal Paris
Regulamin konkursu urodzinowego z L’Oréal Paris

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu „Konkurs urodzinowy z L’Oréal Paris” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) i jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest Panią Monikę Rebelak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fimedia Monika Rebelak będącą właścicielem portalu www.obcasy.pl, zarejestrowana pod adresem: ul. Obrazkowa 2 lok. 3 Warszawa 03-188, NIP: 867-181-59-92 (dalej: Organizator).

2. Fundatorem Nagród jest L’Oreal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowegoprzez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (dalej: Fundator).3. Informacje przekazane przez Uczestnika Konkursu będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r poz. 922 z późn. zm.). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem.

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, które:

a. odpowiedzą na Pytanie Konkursowe zgodne z tematem Konkursu (dalej: Praca Konkursowa) w miejscu wskazanym przez Organizatora (§ 3 pkt 2)

b. akceptują niniejszy Regulamin poprzez dodanie Pracy Konkursowej

3. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Brak spełnienia tego warunku skutkuje zdyskwalifikowaniem Uczestnika z Konkursu, a prawo do Nagrody zostanie cofnięte.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z Organizatorem oraz Fundatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§3 Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.01.2018 r. o godzinie 10:00 i trwa do 22.01.2018 r. do godziny 23:59.

2. Przedmiotem Konkursu jest odpowiedzenie przez Uczestnika na Pytanie Konkursowe o treści „Pokaż swój świąteczny makijaż i wygraj zestaw kosmetyków od L’Oréal Paris” i dodania odpowiedzi na stronie konkursu (dalej „Praca Konkursowa”).

3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych, ale nagrodzona może być tylko jedna Praca Konkursowa Uczestnika i – analogicznie – Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę podczas trwania Konkursu.

Prace Konkursowe dodane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

4. Zwycięska Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Jury powołane przez Organizatora spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu.

5. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Praca Konkursowa jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W Pracy Konkursowej zawarty może być wyłącznie wizerunek Uczestnika zgłaszającego daną Pracę Konkursową. Wszelkie roszczenia osób trzecich w związku z naruszeniem przez Pracę Konkursową jakichkolwiek praw będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej zwalnia Organizatora i Fundatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie oraz pokryje wszelkie koszty załatwienia ewentualnych sporów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej w przypadku wątpliwości dotyczących zgodności Pracy Konkursowej z Regulaminem, w tym w wypadku podejrzenia naruszenia praw osób trzecich bez podawania przyczyn.

7. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Pracy Konkursowej. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Pracy Konkursowej w zakresie publikacji w mediach społecznościowych marki L’Oreal Paris (Facebook i Instagram) tylko i wyłącznie ze wskazaniem autora Pracy Konkursowej oraz do korzystania z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

3)w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w ppkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim (w tym innym Uczestnikom), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu..

8. Organizator i Fundator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone przez Uczestników do Konkursu. W szczególności Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu Prac Konkursowych, do których Uczestnicy nie posiadają stosownych praw ani za treść publikowanych przez Uczestników materiałów, czy też niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Prace Konkursowe naruszające w/w postanowienia były usuwane z Konkursu.

9. Prace Konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Ocenie podlegać będzie poziom kreatywny zgłaszanych Prac Konkursowych i dopasowanie do tematu Konkursu.

10. Spośród Prac Konkursowych przesłanych podczas trwania Konkursu Jury wybierze 5 (słownie: pięć) Prac Konkursowych, których autorzy otrzymają Nagrody.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w dolnej części. UWAGA ! Dnia 24 stycznia 2018 roku.

§ 4 Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie przewidziano 5 zestawów, w których skład wchodzą następujące nagrody (zwane dalej pojedynczo „Nagroda”):

a. Podkład – L’Oréal Paris True Match

b. Korektor – L’Oréal Paris Touch Magique

c. Puder mineralny – L’Oréal Paris True Match

d. Tusz do rzęs – L’Oréal Paris Volume Million Lashes

2. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 10. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

3. W ciągu maksymalnie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem Konkursu w celu dostarczenia niezbędnych danych osobowych Zwycięzcy do wysłania nagrody. Kontakt nastąpi pod adresem mailowym: konkurs@obcasy.pl.

4. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy lub niedostarczenia wszystkich w/w informacji w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) Nagroda przepada na rzecz Fundatora.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub jakikolwiek ekwiwalent. Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu serwisu Facebook oraz za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub działania niezgodne z zasadami korzystania z serwisu Facebook.

3. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników etapu Konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona mailowo na adres: konkurs@obcasy.pl z dopiskiem: konkurs „Konkurs urodzinowy z L’Oréal Paris”” Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie.

5. Dla postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu będą podlegać jurysdykcji sądów polskich.

6. Zasady prowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7. Fundator oraz Organizator nie danych osobowych Uczestników w celach innych niż cele niniejszego Konkursu.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Konkursu. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adresem e-mail: konkurs@obcasy.pl w temacie maila podając: konkurs „Konkurs urodzinowy z L’Oréal Paris”

§ 6 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest L’Oréal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym również ewentualnych reklamacji, doręczenia nagrody jak i podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

4 Dane osobowe Uczestnika Konkursu służą jedynie prawidłowemu wykonaniu Konkursu i zostaną usunięte w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia upływu zgłaszania reklamacji, o którym mowa w Regulaminie, w punkcie 5 §3.

5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres konkurs@obcasy.pl, w temacie maila podając: konkurs „Konkurs urodzinowy z L’Oréal Paris” Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych.