Regulamin do wielkanocnego konkursu wiosennego

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu: „Wiosenny konkurs wielkanocny”. (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) i jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest Fimedia.net Sp z o.o. będącą właścicielem portalu www.obcasy.pl,
zarejestrowana pod adresem: ul. Wiktorska 8 lok. 3 Warszawa 02-587, NIP: 521 40 600 60 (dalej: Organizator).
2. Fundatorem Nagród jest serwis www.obcasy.pl.
3. Informacje przekazane przez Uczestnika Konkursu będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r poz. 922 z późn. zm.).
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem.
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki
niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskie, które:
a. wykonają Zadanie Konkursowe zgodne z tematem Konkursu (dalej: Praca Konkursowa) w
miejscu wskazanym przez Organizatora (§ 3 pkt 2),
b. akceptują niniejszy Regulamin poprzez dodanie Pracy Konkursowej.
3. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na  uczestnictwo w Konkursie. Brak spełnienia tego warunku skutkuje zdyskwalifikowaniem
Uczestnika z Konkursu, a prawo do Nagrody zostanie cofnięte.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz agencji
reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z
Organizatorem oraz Fundatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą
również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także  prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§ 3 Zasady Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 21 marca i trwa do 4 kwietnia 2024 roku do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników 5 kwietnia 2024 roku.

1. Konkurs polega na wysłaniu zgłoszenia poprzez: opublikowanie komentarza na naszym Facebook (@Obcasypl) pod postem konkursowym, w którym odpowiesz na pytanie: „Jakie masz swoje ulubione sposoby na odżywienie i pielęgnację skóry po zimie?”.
2. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych, ale nagrodzona może być tylko jedna Praca Konkursowa Uczestnika i – analogicznie – Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę podczas trwania Konkursu. Prace Konkursowe dodane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
3. Zwycięska Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Jury powołane przez Organizatora spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu.
4. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej, w tym
wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Praca Konkursowa jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób
trzecich. W Pracy Konkursowej zawarty może być wyłącznie wizerunek Uczestnika zgłaszającego daną Pracę Konkursową. Wszelkie roszczenia osób trzecich w związku z naruszeniem przez Pracę Konkursową jakichkolwiek praw będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej zwalnia Organizatora i Fundatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym
zakresie oraz pokryje wszelkie koszty załatwienia ewentualnych sporów. Organizator
zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej w przypadku wątpliwości
dotyczących zgodności Pracy Konkursowej z Regulaminem, w tym w wypadku podejrzenia
naruszenia praw osób trzecich bez podawania przyczyn.
6. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez  ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji
niewyłącznej na korzystanie ze Pracy Konkursowej. Licencja obejmuje w szczególności
upoważnienie do korzystania z Pracy Konkursowej w zakresie publikacji w mediach
społecznościowych (Facebook i Instagram) tylko i wyłącznie ze wskazaniem autora Pracy
Konkursowej oraz do korzystania z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych
w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzania określoną
techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
3)w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w pkt 2)
powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim (w tym innym
Uczestnikom), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.
7. Organizator i Fundator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności
za wszelkie materiały dostarczone przez Uczestników do Konkursu. W szczególności
Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu Prac
Konkursowych, do których Uczestnicy nie posiadają stosownych praw ani za treść
publikowanych przez Uczestników materiałów, czy też niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Prace Konkursowe naruszające
w/w postanowienia były usuwane z Konkursu.
8. Prace Konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
Ocenie podlegać będzie poziom kreatywny zgłaszanych Prac Konkursowych i dopasowanie
do tematu Konkursu.
9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na naszym Facebook @obcasy.pl w relacji.

§ 4 Nagrody w Konkursie

W Konkursie, jako nagrodę przewidziano:
• 1x zestaw kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych do twarzy mix.
1. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 10. W przypadku Uczestników
będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wartość
świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega
opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
2. W ciągu maksymalnie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych po zakończeniu Konkursu,
Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem Konkursu w celu dostarczenia niezbędnych
danych osobowych Zwycięzcy do wysłania nagrody. Kontakt nastąpi pod adresem
mailowym: [email protected].
3. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy lub niedostarczenia wszystkich w/w
informacji w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub jakikolwiek ekwiwalent. Organizator i
Fundator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w
połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet,
nieprawidłowości w działaniu serwisu Facebook i Instagram oraz za przypadki udziału w
Konkursie osób nieuprawnionych.
2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego
Regulaminu lub działania niezgodne z zasadami korzystania z serwisu Facebook oraz
Instagram.
3. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem,
przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, przez cały czas trwania Konkursu, a także w
terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników etapu Konkursu, którego reklamacja dotyczy.
Reklamacja powinna być złożona mailowo na adres: [email protected] z dopiskiem:
„Wiosenny konkurs wielkanocny”. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie:
czternastu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer  telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą
rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną,
bądź telefonicznie.
5. Zasady prowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin, wszelkie materiały  promocyjno–reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. Fundator oraz Organizator nie wykorzystują danych osobowych Uczestników w celach
innych niż cele niniejszego Konkursu.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Konkursu na
portalu www.obcasy.pl . Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do
Organizatora pod adresem e-mail: [email protected] w temacie maila podając: „Wiosenny
konkurs wielkanocny”.

§ 6 Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest portal Obcasy.pl, reprezentowany Fimedia.net Sp z o.o. zarządzająca www.obcasy.pl, zarejestrowana pod adresem: ul.
Wiktorska 8 lok. 3 Warszawa 02-587, NIP: 521 40 600 60.
2. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane osobowe
Uczestników będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym również ewentualnych reklamacji, doręczenia nagrody jak i
podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu służą jedynie prawidłowemu wykonaniu Konkursu i
zostaną usunięte w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia upływu zgłaszania
reklamacji, o którym mowa w Regulaminie, w punkcie 5 §3.
4. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt  drogą elektroniczną na adres [email protected], w temacie maila podając: „Wiosenny konkurs wielkanocny”. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych.