Regulamin konkursu: Twój gość programu „Ciastko z dziurką”!

Konkurs rozpoczyna się 2 lutego 2018r. o godzinie 13 i potrwa do 16 lutego 2018r. do godziny 23:59. Wyniki konkursu 19 lutego!

Regulamin konkursu: Twój gość programu „Ciastko z dziurką”!

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu: Twój gość programu„Ciastko z dziurką”! (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) i jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest Fimedia Monika Rebelak będąca właścicielem portalu www.obcasy.pl, zarejestrowana pod adresem: ul. Obrazkowa 2 lok. 3 Warszawa 03-188, NIP: 867-181-59-92 (dalej: Organizator).
2. Fundatorem Nagród jest firma: Fimedia Monika Rebelak będąca właścicielem portalu www.obcasy.pl, zarejestrowana pod adresem: ul. Obrazkowa 2 lok. 3 Warszawa 03-188, NIP: 867-181-59-92 (dalej: Fundator).
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Informacje przekazane przez Uczestnika Konkursu będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, które:
a. odpowiedzą na Pytanie Konkursowe zgodne z tematem Konkursu (dalej: Praca Konkursowa) w miejscu wskazanym przez Organizatora (§ 3 pkt 2)
b. akceptują niniejszy Regulamin poprzez dodanie Pracy Konkursowej
3. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Brak spełnienia tego warunku może skutkować zdyskwalifikowaniem Uczestnika z Konkursu, a prawo do Nagrody może być cofnięte.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z Organizatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
§3 Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 2.01.2018 r. o godzinie 13:00 i trwa do 16.02.2018 r. do godziny 23:59.
2. Przedmiotem Konkursu (Praca Konkursowa) jest subskrybcja nowego kanału na YouTube „Ciastko z dziurką”.
3. Zwycięskie Prace Konkursowe zostaną wybrane przez Jury powołane przez Organizatora spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu.
4. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że jest on jej autorem i/lub wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej zwalnia Organizatora i Fundatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich i bez podawania przyczyn. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wykorzystywania wizerunku osób znajdujących się w Pracy Konkursowej w ramach niniejszego Konkursu. W przypadku zgłoszenia roszczeń takiej osoby Uczestnik przejmie na siebie wszelkie takie roszczenia jak i koszta związane z ich zaspokojeniem.
6. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela Fundatorowi bezpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania majątkowych praw autorskich w zakresie publikacji Pracy Konkursowej w mediach społecznościowych tylko i wyłącznie ze wskazaniem autora Pracy Konkursowej.
7. Organizator i Fundator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone przez Uczestników do Konkursu. W szczególności Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu Prac Konkursowych, do których Uczestnicy nie posiadają stosownych praw ani za treść publikowanych przez Uczestników materiałów, czy też niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Prace Konkursowe naruszające w/w postanowienia były usuwane z Konkursu.
8. Prace Konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Ocenie podlegać będzie poziom kreatywny zgłaszanych Prac Konkursowych i dopasowanie do tematu Konkursu. Decyzje Jury pozostają ostatecznymi i nie podlegają zaskarżeniu, z wyłączeniem kwestii naruszenia praw autorskich czy Regulaminu Konkursu.
9. Spośród Prac Konkursowych przesłanych podczas trwania Konkursu Jury wybierze 3 (słownie: trzy) Prace Konkursowe, których autorzy otrzymają Nagrody.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w dolnej części. UWAGA ! Dnia 19 lutego 2018 roku.
§ 4 Nagrody w Konkursie
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (zwane dalej pojedynczo „Nagroda”):

a. Zestaw kosmetyków MySecret, na który składają się:

  • MySecret Contouring Palette
  • MySecret Natural Beauty Eyeschdow Palette
  • MySecret Glam&Shine Eye Shadow

b. Notes by Baczyńska

c. Kubek „Hi Shanghai”

2. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 10. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
3. W ciągu maksymalnie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem Konkursu w celu dostarczenia niezbędnych danych osobowych Zwycięzcy do wysłania nagrody. Kontakt nastąpi pod adresem mailowym: [email protected].
4. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy lub niedostarczenia wszystkich w/w informacji w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub jakikolwiek ekwiwalent. Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
7. W przypadku braku wystarczającej ilości Prac Konkursowych o zadowalającej jakości (np. użycie graficznych elementów konkurencji, użycie zdjęć o niecenzuralnym zabarwieniu, użycie zdjęć w jakości uniemożliwiającej poprawny odczyt oraz innych, które w ocenie Jury nie spełniają oczekiwań koncepcji Konkursu), Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości Nagród niż przewidziana w Konkursie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu serwisu Facebook oraz za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub działania niezgodne z zasadami korzystania z serwisu Facebook. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników etapu Konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona mailowo na adres: [email protected] z dopiskiem: konkurs : Twój gość programu „Ciastko z dziurką”! Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. Dla postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu będą podlegać jurysdykcji sądów polskich.
6. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w celach innych niż cele niniejszego Konkursu. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
8 Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Konkursu. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adresem e-mail: [email protected] w temacie maila podając: konkurs: Twój gość programu „Ciastko z dziurką”!
9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na stronach Konkursu.
§ 6 Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest firma: Fimedia Monika Rebelak będąca właścicielem portalu www.obcasy.pl, zarejestrowana pod adresem: ul. Obrazkowa 2 lok. 3 Warszawa 03-188, NIP: 867-181-59-92. Dane osobowe będą również przetwarzane, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do celu organizacji Konkursu i/lub w celu wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
3. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Konkursu, w tym również ewentualnych reklamacji, doręczenia nagrody jak i podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę. Odwołanie niniejszej zgody powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody przez Uczestnika.
4. Uczestnicy Konkursu podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami.)
5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych poprzez dodanie Pracy Konkursowej.
6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu służą jedynie prawidłowemu wykonaniu Konkursu i zostaną usunięte w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia upływu zgłaszania reklamacji, o którym mowa w Regulaminie, w punkcie 5 §3.
7. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres [email protected], w temacie maila podając: konkurs „ Twój gość programu „Ciastko z dziurką”!” Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych.