Zamiany w terminowych umowach o pracę

22 lutego 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy prawa pracy. Zmiany będą dotyczyć m.in. umów o pracę zawieranych na czas określony.

umowa o prace zmiany

Nowe przepisy w znacznym stopniu zmienią dotychczasową praktykę zatrudniania pracowników na podstawie umów czasowych. Obowiązujące dziś ograniczenie ilościowe, zostanie rozszerzone o ograniczenie czasowe. Obecnie, dopuszcza się bowiem możliwość zawarcia dwóch umów o pracę na czas określony, natomiast trzecia umowa, przekształca się automatycznie w umowę na czas nieokreślony. W oczywisty sposób, powoduje to nadużywanie przez pracodawców tego typu rozwiązań, ponieważ prawo dopuszcza zawarcie jednej umowy np. na dziesięć lat, a potem drugiej na kolejną dekadę. Dodatkowo, ograniczenie to można w bardzo prosty sposób obejść. Wystarczy, ze pracodawca zastosuje po zakończeniu drugiej umowy ponad miesięczną przerwę w zatrudnieniu pracownika, by licznik się wyzerował. Po takim zabiegu, można rozpocząć stosowanie umów na czas określony od nowa.

Powyższe jest więc ewidentnym dowodem na to, że obowiązujący aktualnie mechanizm ograniczający się nie sprawdza. Od 22 lutego br uległo to jednak zmianie. W życie wchodzi, bowiem ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Założeniem ustawodawcy jest ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony.

„3” i „33”

Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą, w przeszłym roku obowiązywać będą nowe limity. Pracodawca będzie mógł zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony, a łączny czas ich trwania nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy. W przypadku przekroczenia któregokolwiek z limitów uważać się będzie, że pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, począwszy od dnia następującego po upływie 33 miesiąca bądź w momencie zawarcia 4 umowy.
Od tej reguły będzie istniało jednak kilka odstępstw. Przedłużenie okresu trwania umowy o pracę na czas określony będzie możliwe, jeżeli będzie to umowa zawarta:
– w celu zastępstwa innego pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności,
– na czas kadencji,
– w celu wykonywania prac sezonowych bądź o charakterze dorywczym,
– w związku z innymi ważnymi przyczynami wskazanymi przez pracodawcę, o których będzie musiał poinformować w ciągu 5 dni roboczych właściwego okręgowego inspektora pracy.

Nowe okresy wypowiedzenia

Nowelizacja wprowadzi także znaczne zmiany w zakresie przepisów dot. okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Aktualnie umowę o pracę zawartą na czas określony powyżej sześciu miesięcy, można wypowiedzieć z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Należy tylko pamiętać o zawarciu w umowie odpowiedniej klauzuli. Przy obecnym stanie prawnym nawet umowę zawartą na czas określony – np. dziesięciu lat, można rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Po wejściu w życie nowelizacji, do umów o pracę na czas określony będą stosowane okresy wypowiedzeń analogiczne do tych, które stosuje się obecnie do umów zawartych na czas nieokreślony, a więc:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy powyżej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy powyżej 3 lat.Powyższa zmiana oznacza dla pracodawców przede wszystkim konieczność stosowania dłuższych okresów wypowiedzenia.Autor:
    Skarbiec Corporate Services Sp. z o.o.