Szkodliwy pakiet ustaw zdrowotnych

Szkodliwy pakiet ustaw zdrowotnych

Sejm RP kończy prace nad rządowym pakietem ustaw zdrowotnych dotyczących: przekształceń szpitali, dochodzenia odszkodowań przez pacjentów, zmiany systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, informatyzacji służby zdrowia oraz przekształcenia systemu refundacji. W opinii BCC wiele zapisów w tych ustawach łamie Konstytucję RP.

Zawarte w pakiecie ustaw zdrowotnych rozwiązania prawne w wielu przypadkach nie spełniają istotnego wymogu dobrego prawa: maksimum celów gospodarczych, środowiskowych i społecznych przy możliwym minimum obciążenia podmiotów gospodarczych i obywateli.

Procedowane ustawy będą głosowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP, 24 marca. Ich przyjęcie gwarantuje koalicyjna większość parlamentarna PO – PSL. Pomimo dokonanych zmian i poprawek, w dalszym ciągu zawierają szereg konstrukcji prawnych naruszających Konstytucję RP, na co – na każdym etapie prac legislacyjnych – zwracał uwagę Business Centre Club.

1. Ustawa o działalności leczniczej nie zakłada obowiązkowego przekształcania szpitali w spółki, jednakże znacznie ogranicza uprawnienia samorządów. Ustawa nie gwarantuje utrzymania publicznego charakteru szpitali i nie zawiera żadnych zabezpieczeń, przed prywatyzacją „za złotówkę”, a także niekontrolowaną upadłością.

2. Ustawa refundacyjna wprowadza urzędowe ceny i marże leków oraz określa 17-proc. limit na refundację. Penalizuje większość legalnych działań przedsiębiorców obecnych na polskim rynku leków. Stwarza nowe bariery prawne i administracyjne. Drastycznie narusza konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej i swobodę zawierania umów.

3. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wprowadza zmiany w systemie ich kształcenia, likwiduje staż podyplomowy i Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy. Przyjęta formuła kształcenia nie zapewnia nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.
4. Ustawa o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia nie daje gwarancji zachowania w tajemnicy danych osobowych i informacji medycznych pacjenta, w tym tzw. szczególnie wrażliwych. Przyjęte rozwiązania mogą być niezgodne z Konstytucją RP.

5. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza możliwość uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za stwierdzone błędy medyczne na drodze administracyjnej bez konieczności występowania na drogę sądową, co może ograniczać wysokość świadczenia pomimo udowodnionej winy sprawcy.

Wiele słusznych postulatów strony społecznej, w tym BCC i grup zawodowych (lekarze, pielęgniarki), zgłaszanych w trakcie prac parlamentarnych, zostało jedynie częściowo uwzględnionych. Przyjmowane przez Sejm RP ustawy nie poprawią niestety jakości leczenia, nie skrócą czasu oczekiwania na świadczenia medyczne i nie przyczynią się do zmniejszenia ceny leków.

Nie dają również szansy na poprawę relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi tworzącymi rynek usług medycznych i krajowy rynek farmaceutyczny oraz na rozwiązanie problemów funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wywołują uzasadnione zaniepokojenie przedsiębiorców oraz protesty w wielu środowiskach służby zdrowia, ponieważ mogą zaszkodzić systemowi ochrony zdrowia.
Po przyjęciu przez Sejm RP powyższych ustaw Business Centre Club, wspólnie z innymi podmiotami strony społecznej, zwróci się do Senatu RP o wprowadzenie zmian, które powinny wyeliminować przepisy niezgodne z Konstytucją RP.
Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza 2500 członków (osób i firm). Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd.
Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Związek Pracodawców BCC jest członkiem Komisji Trójstronnej. Członkowie Klubu, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.