Władza rodzicielska

wladza rodzicielskaCzym jest władza rodzicielska i co dzieje się z władzą rodzicielską rodziców w przypadku orzeczenia rozwodu? Jednak na podstawie poszczególnych unormowań tej ustawy można odtworzyć zakres tego pojęcia. Władza rodzicielska to ogół obowiązków i praw rodziców względem dziecka. Podstawowym celem władzy rodzicielskiej jest zapewnienie dziecku należytej pieczy. Rodzicie mają stać na straży interesów dziecka, również majątkowych.

Dobro dziecka ma tutaj charakter nadrzędny. Pod władzą rodzicielską dziecko pozostaje do końca osiągnięcia pełnoletniości. Piecza nad osobą dziecka obejmuje takie elementy jak obowiązek zapewnienia mu odpowiedniego wychowania, dbanie o jego rozwój duchowy i fizyczny.

Należy również pamiętać, iż sprawującym władzę rodzicielską przysługuje również prawo do zarządu majątkiem dziecka. Czynności mające na celu utrzymanie tego majątku w niepogorszonym stanie, załatwianie bieżących spraw z nim związanych czyli tzw. czynności zwykłego zarządu rodzicie mogą wykonywać samodzielnie. Do dokonania innych czynności o znacznie poważniejszym charakterze tj. czynności przekraczających zwykły zarząd, potrzebują oni zgody sądu opiekuńczego.
Dla wielu osób jest oczywiste, iż przysługują im odpowiednie prawa i obowiązki w stosunku do ich dzieci. Pojęcia władzy rodzicielskiej i oczywiście zakres owej władzy często zaczyna interesować je dopiero w sytuacji rozwodowej. Pojawia się zasadnicze pytanie komu i w jakim zakresie będzie przysługiwała władza rodzicielska po rozwiązaniu małżeństwa. Małżonkowie będą za pewne chcieli zamieszkać po rozwodzie osobno – przy kim wówczas zostanie dziecko?
Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Co to oznacza? Sąd orzekając o władzy rodzicielskiej bierze pod uwagę dobro dziecka. Nie ma tutaj zasadniczo znaczenia, który z małżonków zawinił i doprowadził do rozkładu pożycia. W orzeczeniu sądowym może pozostawić pełnią władzę rodzicielską obojgu małżonkom. Wówczas po rozwodzie kontynuowany jest stan sprzed rozwodu. Jest to możliwe wtedy, gdy wspólnemu wykonywaniu władzy rodzicielskiej nie stoi na przeszkodzie konflikt pomiędzy byłymi małżonkami. W wyroku rozwodowym nierzadko władza rodzicielska powierzana jest właśnie obojgu rodzicom, przy czym miejsce zamieszkania dziecka ustalane jest np. przy matce. W takiej sytuacji oboje rodzice mają prawo decydować o istotnych sprawach dziecka.
W przypadku powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków sytuacja wygląda już nieco inaczej. Wyrok rozwodowy określa wówczas, jakie prawa i obowiązki przysługują małżonkowi, któremu wykonywania władzy nie powierzono. To rozwiązanie stosuje się w sytuacji konfliktu związanego z rozpadem związku. Uważa się, iż w takiej sytuacji wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców byłoby faktycznie niemożliwe. Istotne jest jednak to, iż w takiej sytuacji nie dochodzi do pozbawienia władzy rodzicielskiej żadnego z małżonków. Władza rodzicielska przysługuje im obojgu. Jedynie jej wykonywanie powierzone jest np. matce z określenie szczegółowym obowiązków i uprawnień ojca. Ograniczenie wykonywanie władzy rodzicielskiej nie jest w tym przypadku wynikiem złego wywiązywania się z obowiązków przez jedno z rodziców(nie jest swoistą „karą”). Ograniczenie wykonywanie owej władzy jest prostą konsekwencją rozłąki eks-małżonków.
Przypadki pozbawienia któregoś z rodziców władzy rodzicielskiej są niezwykle rzadkie. W mowie potocznej często myli się ograniczenie wykonywania władzy z jej pozbawieniem. Wynika to pewni z prostej faktu, iż rodzic, z którym dziecko będzie mieszkać, ma znacznie większą szansę na zbudowanie silniej więzi emocjonalnej z tym dzieckiem.
Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej ma dla wielu osób kapitalne znaczenie ze względu na bliskość emocjonalną z synem lub córką. Należy jednak pamiętać, iż orzeczenie o władzy zawarte w wyroku rozwodowym może zostać zmienione w innym postępowaniu w przypadku wystąpienia nowych okoliczności lub zmiany starych. Nie jest to orzeczenie wydane na zawsze, chociaż jego wzruszenie nie musi być wcale łatwe.

Adwokat Małgorzata Supera
Kancelaria Supera