Już niedługo uproszczenia prawne dla firm

Rządowy projekt ustawy  przewiduje uregulowanie w prawie gospodarczym tych kwestii, które budzą obecnie wątpliwości przedsiębiorców.

Foto pixaby

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

W myśl proponowanych zmian do zarządu spółki partnerskiej oprócz partnerów mogą wchodzić również osoby trzecie. Kwestia ta obecnie budzi wątpliwości.
Projekt przesądza, że zmiana spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji będzie następowała poprzez zmianę umowy wspólników. Obecnie nie jest to przesądzone.
Obowiązujące przepisy nie wskazują, w jakim terminie należy wypłacić zysk wspólnikom spółki z o.o. Projekt przewiduje, że to wspólnicy będą o tym samodzielnie decydować, a gdy uchwała wspólników tego nie określa, wypłata będzie musiała nastąpić do końca roku obrotowego, w którym wspólnicy podjęli uchwałę.

Zasady rezygnacji członka

W spółce komandytowo-akcyjnej komplementariusz będzie miał prawo wypowiedzenia umowy spółki lub wystąpienia z niej. Projekt reguluje zasady związane z nabyciem udziałów przez jednego z małżonków w zamian za składniki z ich majątku wspólnego. Projekt reguluje zasady wypłacania zaliczek na poczet dywidendy, gdy spółka z o.o. zanotowała stratę. Gdy chodzi o rezygnację członka zarządu spółki kapitałowej, projekt przyjmuje, że jest to jego jednostronne oświadczenie i członkowie zarządu mają obowiązek o nim powiadomić sąd rejestrowy.
Obecnie nie wiadomo, kto ma prawo odwołać zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Projekt przesądza, że prawo to ma organ, który je zwołał oraz reguluje zasady reprezentacji spółki z o.o. w likwidacji.

Zmiany w Kodeksie pracy

Zmodyfikowane zostaną również zasady dotyczące szkoleń okresowych z zakresu BHP, które mają być nieobowiązkowe dla pracodawców, o nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka, określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków.
Pracodawcy, którzy zatrudniają od 21 do 50 pracowników, będą mogli pełnić zadania służby BHP. Omawiany projekt przewiduje także zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uproszczenia dla przedsiębiorców sprzedających alkohol.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.
Teraz projekt ten trafi pod obrady rządu.