Regulamin konkursu „Dzień chłopaka”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Dzień chłopaka” (dalej zwany „Konkursem”) jest właściciel serwisu Fimedia z siedzibą w Warszawie, ul. Obrazkowa 2 lok. 3, 03-188 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.obcasy.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

2. O KONKURSIE:

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na profilu Facebook należącym do strony obcasy.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 30 września do 2 października 2017 r.
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na Facebooku.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Konkurs będzie polegał na wyborze najciekawszego zdjęcia przez jury.
3.2. Nagrodzonym osobom w liczbie 2 zostaną wręczone nagrody za zdjęcia, które zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze. 3.3. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, w siedzibie redakcji Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

4. NAGRODY:

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3 w terminie najpóźniej do dnia 4 października 2017 r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej na stronie na Facebooku.
4.3. Nagrody do poszczególnych laureatów wysłane zostaną pocztą lub przesyłką kurierską w ciągu 21 dni roboczych na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureatów mailu konkurs@obcasy.pl z dopiskiem w temacie „Dzień chłopaka”. Nagrodę należy potwierdzić w terminie 7 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej. Po tym czasie prawo do nagrody wygasa.
4.6. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej www.obcasy.pl listy laureatów Konkursu na adres mailowy Redakcji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
– nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
– świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.