Regulamin konkursu: Słodki Dzień Dziecka z Odrą!

Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca o godzinie 00:01 i potrwa do 11 czerwca do godziny 23:59. Do wygrania są trzy zestawy słodyczy od Odry! Wyniki zostaną ogłoszone 13 czerwca.

Regulamin konkursu: Słodki Dzień Dziecka z Odrą!

§ 1 Postanowienia ogólne
1.Organizatorem konkursu „Słodki Dzień Dziecka z Odrą!” (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) i jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest Pani Monika Rebelak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fimedia Monika Rebelak będącą właścicielem portalu www.obcasy.pl, zarejestrowana pod adresem: ul. Obrazkowa 2 lok. 3 Warszawa 03-188, NIP: 867-181-59-92 (dalej: Organizator).
2. Fundatorem Nagród jest Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. z siedzibą przy ul. Starobrzeskiej 7, 49-305 Brzeg, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000025808 (dalej: Fundator).
3. Informacje przekazane przez Uczestnika Konkursu będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r poz. 922 z późn. zm.). Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z Regulaminem.
4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, które:
a. odpowiedzą na Pytanie Konkursowe zgodne z tematem Konkursu (dalej: Praca Konkursowa) w miejscu wskazanym przez Organizatora (§ 3 pkt 2)
b. akceptują niniejszy Regulamin poprzez dodanie Pracy Konkursowej
3. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Brak spełnienia tego warunku skutkuje zdyskwalifikowaniem Uczestnika z Konkursu, a prawo do Nagrody zostanie cofnięte.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z Organizatorem oraz Fundatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
§3 Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.06.2018r o godzinie 00:01 i trwa do 11.06.2018r. ZAKOŃCZENIE do godziny 23:59.
2. Przedmiotem Konkursu jest odpowiedzenie przez Uczestnika na Pytanie Konkursowe o treści „Opowiedz najciekawszą historię ze swojego dzieciństwa” i dodania odpowiedzi na stronie konkursu (dalej „Praca Konkursowa”).
3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych, ale nagrodzona może być tylko jedna Praca Konkursowa Uczestnika i – analogicznie – Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę podczas trwania Konkursu.
Prace Konkursowe dodane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
4. Zwycięska Praca Konkursowa zostanie wybrana przez Jury powołane przez Organizatora spośród wszystkich Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu.
5. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Pracy Konkursowej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Praca Konkursowa jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. W Pracy Konkursowej zawarty może być wyłącznie wizerunek Uczestnika zgłaszającego daną Pracę Konkursową. Wszelkie roszczenia osób trzecich w związku z naruszeniem przez Pracę Konkursową jakichkolwiek praw będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej zwalnia Organizatora i Fundatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie oraz pokryje wszelkie koszty załatwienia ewentualnych sporów. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej w przypadku wątpliwości dotyczących zgodności Pracy Konkursowej z Regulaminem, w tym w wypadku podejrzenia naruszenia praw osób trzecich bez podawania przyczyn.
7. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych Organizatorowi oraz Fundatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie ze Pracy Konkursowej. Licencja obejmuje w szczególności upoważnienie do korzystania z Pracy Konkursowej w zakresie publikacji w mediach społecznościowych marki Amway (Facebook i Instagram) tylko i wyłącznie ze wskazaniem autora Pracy Konkursowej oraz do korzystania z Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
3)w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w ppkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet) oraz zezwalanie na to osobom trzecim (w tym innym Uczestnikom), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu..
8. Organizator i Fundator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone przez Uczestników do Konkursu. W szczególności Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu Prac Konkursowych, do których Uczestnicy nie posiadają stosownych praw ani za treść publikowanych przez Uczestników materiałów, czy też niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Prace Konkursowe naruszające w/w postanowienia były usuwane z Konkursu.
9. Prace Konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu. Ocenie podlegać będzie poziom kreatywny zgłaszanych Prac Konkursowych i dopasowanie do tematu Konkursu.
10. Spośród Prac Konkursowych przesłanych podczas trwania Konkursu Jury wybierze 3 (słownie: trzy) Prac Konkursowych, których autorzy otrzymają Nagrody.
11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie konkursu w dolnej części. UWAGA ! Dnia DATA OGŁOSZENIA WYNIKÓW; 13.06.2018r.
§ 4 Nagrody w Konkursie
1. W Konkursie przewidziano trzy zestawy, w których skład wchodzą następujące nagrody (zwane dalej pojedynczo „Nagroda”):

1 miejsce: podwójny zestaw galaretek Odra, zapas sezamków i chałwy
2 miejsce: zestaw galaretek Odra, zapas sezamków i chałwy
3 miejsce: zestaw galaretek Odra, zapas sezamków i chałwy

2. Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). 10. W przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
3. W ciągu maksymalnie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem Konkursu w celu dostarczenia niezbędnych danych osobowych Zwycięzcy do wysłania nagrody. Kontakt nastąpi pod adresem mailowym: konkurs@obcasy.pl.
4. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy lub niedostarczenia wszystkich w/w informacji w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub jakikolwiek ekwiwalent. Organizator i Fundator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu serwisu Facebook oraz za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub działania niezgodne z zasadami korzystania z serwisu Facebook.
3. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, przez cały czas trwania Konkursu, a także w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników etapu Konkursu, którego reklamacja dotyczy. Reklamacja powinna być złożona mailowo na adres: konkurs@obcasy.pl z dopiskiem: konkurs „Słodki Dzień Dziecka z Odrą” Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.
4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie.
5. Zasady prowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6. Fundator oraz Organizator nie danych osobowych Uczestników w celach innych niż cele niniejszego Konkursu.
7. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Konkursu. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adresem e-mail: konkurs@obcasy.pl w temacie maila podając: konkurs „Słodki Dzień Dziecka z Odrą”
§ 6 Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.
2. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym również ewentualnych reklamacji, doręczenia nagrody jak i podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie.
3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu służą jedynie prawidłowemu wykonaniu Konkursu i zostaną usunięte w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia upływu zgłaszania reklamacji, o którym mowa w Regulaminie, w punkcie 5 §3.
5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres konkurs@obcasy.pl, w temacie maila podając: konkurs „Słodki Dzień Dziecka z Odrą” Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych.

Wpis znaleziono dzięki:

- Konkurs

- Słodki Dzień Dziecka z Odrą

- Regulamin

  • Monika S

    Pojechałyśmy kiedyś z koleżankami odwiedzić ulubioną chorą nauczycielkę na drugi koniec miasta -dobry uczynek w Adwencie. To było w 5 klasie szkoły podstawowej, w Lublinie i jeszcze samopas” nie jeździłam komunikacją miejską; ale, że to z koleżankami to raźniej. Po odwiedzinach porozchodziłyśmy się po sklepach i potem każda wracała do domu. Wsiadłam do autobusu, który miał mnie zawieść w stronę domu, ale niestety wsiadłam nie po tej stronie i pojechałam poza Lublin; listopad, ciemno zimno i jak to kiedyś jeden autobus na ileś tam czasu. Zanim dojechałam do centrum miasta a potem do swojej położonej na przeciwległym końcu miasta dzielnicy było bardzo późno a rodzice szaleli z niepokoju, chodząc po koleżankach i na policję; a mieszkaliśmy blisko rzeki, w tzw „dzielnicy cudów”. Wpadłam do domu, w którym paliło się światło ale rodziców nie było. Nigdy w życiu tak się nie bałam. Mama gdy mnie zobaczyła prawie omdlała.
    Dzisiaj się z tego wszyscy śmieją; ja mam dalej problemy z kierunkami świata, ale pamiętam tamten strach do dzisiaj i nauczkę przed namowami koleżanek.

  • Justyna Dąbek

    Monika S umieść post pod stroną z konkursem a nie pod regulaminem 🙂