Szukasz pracy? Skorzystaj z programu aktywizacji zawodowej

Programy aktywizacji zawodowej oferowane przez różne instytucje społeczne, mogą być dużą szansą na zdobycie zatrudnienia przez osoby poszukujące pracy. W ramach wsparcia można skorzystać z wielu narzędzi, które mają pomóc bezrobotnym podjąć i utrzymać pracę.

Szukasz pracy? Skorzystaj z programu aktywizacji zawodowej! Foto. Pixabay

Osoba, która pragnie wejść lub powrócić na rynek pracy, może skorzystać ze wsparcia wyspecjalizowanych instytucji społecznych, mających na celu aktywizację zawodową danych grup społecznych. W ramach udzielanego wsparcia bezrobotny może liczyć na pomóc tzw. specjalistów ds. reintegracji zawodowej i społecznej – doradców zawodowych i trenerów pracy, psychologów czy coachów. Ponadto beneficjent tego typu programów może wziąć udział w odpłatnych stażach zawodowych, kursach oraz szkoleniach podnoszących dane kwalifikacje oraz dostać dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej.

Kto może wziąć udział w programach aktywizacji zawodowej?

Zazwyczaj podstawowym wymaganiem odnośnie uczestnictwa w programach aktywizacji zawodowej jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej bądź poszukującej pracy. Dany program może mieć też swoje własne wytyczne odnośnie tzw. beneficjentów ostatecznych. Tu kryterium może być wiek, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Badany jest również poziom motywacji do podjęcia oraz utrzymania pracy.
Istnieją również programy adresowane tylko do konkretnych grup społecznych, np. programy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, które współfinansowane są zazwyczaj ze środków PFRON-u (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Ponadto dostępne są programy dla bezrobotnych w danym przedziale wiekowym, np. dla osób po 50 roku życia.

Rodzaje instytucji aktywizacji zawodowej

Podstawową instytucją, gdzie wsparcia mogą szukać osoby bezrobotne są Urzędy Pracy (UP). Oferują one różne narzędzia wsparcia m.in:

  • Staże i kursy zawodowe
  • Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania podczas odbywania kursów i szkoleń
  • Pożyczki i bony szkoleniowe
  • Dodatki aktywizacyjne
  • Bon na zasiedlenie
  • Stypendia w okresie kontynuowania nauki
  • Sfinansowanie studiów podyplomowych
  • Pożyczka lub środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Ponadto w ramach powiatowych urzędów pracy wyodrębnione są tzw. Centra Aktywizacji Zawodowej (CAZ), które oferują podobny zakres wsparcia.
Przy ubieganiu się o wsparcie w ramach UP oraz CAZ, należy pamiętać o cykliczności przyjmowania zgłoszeń. Aktualnych informacji o naborze wniosków na konkretny cel należy szukać na stronie internetowej danego urzędu bądź pytać na miejscu.

Inne organy wsparcia bezrobotnych

Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych oferują również różnego typu stowarzyszenia, centra integracji społecznej bądź fundacje. Działają one lokalnie bądź na szerszą skalę, obejmując wsparciem beneficjentów z całej Polski. Środki na wsparcie osób biernych zawodowo pozyskują one z finansów własnych bądź środków publicznych.
Instytucje społeczne swoje cele realizują poprzez kompleksowy i zindywidualizowany plan działania. Na początku następuje diagnoza każdego uczestnika programu, służąca jego identyfikacji na rynku pracy pod względem jego barier, potrzeb oraz możliwości. Po zaplanowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, następuje wdrożenie danych ścieżek, mających wprowadzić beneficjenta na rynek pracy. W tym celu uczestnicy programu odbywają indywidualne bądź grupowe spotkania z danymi specjalistami (przeważnie są to trenerzy pracy oraz doradcy zawodowi) oraz uczestniczą w indywidualnych formach wsparcia – stażach, kursach zawodowych bądź specjalistycznych (kursy na prawo jazdy, języków obcych). Nierzadko można również wziąć udział w tzw. warsztatach grupowych, gdzie uczestnicy spotkań pod okiem mentorów nabywają umiejętności efektywnego poszukiwania pracy. Innym celem szkoleń jest podwyższenie umiejętności psycho-społecznych beneficjentów.

Przyszli przedsiębiorcy

Niektóre programy aktywizacji zawodowej mogą skupiać się jedynie wokół osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wtedy można skorzystać m.in. z warsztatów z zakładania działalności gospodarczej, wsparcia innych przedsiębiorców, zaś docelowo otrzymać dotację na założenie firmy oraz nierzadko tzw. wsparcie pomostowe. Jest to forma czasowej pomocy służąca pokrywaniu obowiązkowych opłat w przedsiębiorstwie.

Gdzie szukać informacji?

Informacji o aktualnie prowadzonych programach aktywizacji zawodowej należy szukać na stronach internetowych danych instytucji. Można tam zapoznać się z dokumentami aplikacyjnymi (np. wymaganiami stawianymi uczestnikom programu oraz regulaminem danego projektu). Należy również pamiętać, iż wszystkie programy aktywizacji zawodowej prowadzone przez instytucje społeczne, mają ściśle określony czas trwania, a o przyjęciu do programu decyduje zazwyczaj kolejność zgłoszeń.

Kamila Kopczyńska/Redakcja Obcasy.pl