ZUS w mojej firmie

zus moja firma

W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej należy złożyć wizytę w ZUS, aby wypełnić odpowiedni formularz i zgłosić do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego swoją firmę i zatrudnionych pracowników.

Prowadząc działalność gospodarczą podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Dodatkowo opłacamy składki na Fundusz Pracy i dobrowolnie możemy także odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku zatrudnienia pracowników w naszej firmie, kwota na ubezpieczenia społeczne wzrasta o składki ZUS dla pracowników, składki na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne stanowi procent od dochodów, jednakże podstawa do obliczenia składki nie może być mniejsza niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego. W celu zgłoszenia firmy do zakładu ubezpieczeń społecznych musimy dysponować dowodem osobistym, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeniem o numerze NIP oraz o numerze REGON, danymi z zakresu firmowego konta bankowego, jak również danymi osobowymi zatrudnianych pracowników, a w tym numerami PESEL i NIP.

Dodatkowo należy wypełnić odpowiedni formularz, a jest ich kilka:

– ZUS ZFA – dotyczy zgłoszenia firmy przez osobę fizyczną będącą płatnikiem składek,
– ZUS ZPA – dotyczy zgłoszenia spółki cywilnej jako płatnika składek,
– ZUS ZUA – dotyczy zgłoszenia do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej, która poza prowadzeniem określonej działalności gospodarczej nie będzie uzyskiwała dochodów w inny sposób; formularz dotyczy również wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie, zarówno uzyskujących dochody w inny sposób, jak i tych nie posiadających innego źródła dochodów,
– ZUS ZZA – formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia zdrowotnego wypełniany przez osoby, które poza prowadzeniem firmy uzyskują dochody w inny sposób.

Odpowiednie formularze ubezpieczenia społecznego należy złożyć w Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na adres zamieszkania prowadzącego firmę. Terminem wpłacania składek na ubezpieczenia społeczne, jak i składania dokumentów rozliczeniowych jest 10 dzień następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. Termin ten ulega przedłużeniu do 15 dnia następnego miesiąca, w przypadku przedsiębiorców zatrudniających w swej firmie pracowników.

Edyta Dyl