Ile Polak wydaje na siebie?

Znaczna część Polaków może wydać na swoje potrzeby nawet do 500 zł w ciągu miesiąca, przy czym dziennie wydatki mężczyzn na ten cel są ponaddwukrotnie wyższe w porównaniu do wydatków kobiet.

Ile Polak wydaje na siebie?
Ile Polak wydaje na siebie?

W badaniu respondenci zostali zapytani, jak dużą kwotę wydają „na siebie” w ciągu miesiąca. Jednocześnie badanym nie narzucono interpretacji stwierdzenia „na siebie”, aby odpowiedzi były jak najbardziej zbieżne z wewnętrznymi motywacjami ankietowanych przy wydawaniu pieniędzy. W zakres wydatków „na siebie” można zatem wliczyć fundusze przeznaczane na różne cele, zwiększające komfort życia (np. jedzenie w mieście, wyjścia do kina); wydatki związane z indywidualizacją własnego wizerunku (m. in. odzież czy usługi kosmetyczne); a nawet usługi medyczne, z których badani korzystają z własnej woli w celu szeroko rozumianego dbania o swoje zdrowie. Warto przywołać w tym miejscu psychologiczną hierarchię potrzeb Abrahama Maslowa, który podzielił ludzkie potrzeby w kolejności: fizjologiczne (np. pragnienie i głód); bezpieczeństwa (np. zabezpieczenie przed chorobą); przynależności (akceptacja, miłość); uznania i samorealizacji – przy czym zaspokojenie każdej, kolejnej potrzeby wyższego rzędu następuje dopiero po nasyceniu potrzeb niższego stopnia   ile wydaja polacy3Zatem, wydatki „na siebie” w niniejszym badaniu należy traktować jako te, które prowadzą do zaspokojenia trzech ostatnich szczebli piramidy, zwłaszcza ostatniej potrzeby „samorealizacji”.
21% badanych wskazało najniższy pułap – kwotę do 100 zł. Wyższą sumę, bo sięgającą 300 zł, wskazało najwięcej ankietowanych w porównaniu do innych odpowiedzi – 27%. 18% wszystkich biorących udział w badaniu odpowiedziało, iż jest w stanie miesięcznie wydać jeszcze więcej – do 500 zł.ile wydaja polacy

Na wyższe kwoty może sobie pozwolić zdecydowanie mniej badanych. Zaledwie 6% respondentów przeznacza na własne potrzeby do 800 zł miesięcznie, a 8% do 1 tys. zł. Tylko 5% badanych jest w stanie wydać miesięcznie na siebie 1,5 tys. zł i więcej. Różnice w wydatkach osobistych możemy zauważyć dzieląc odpowiedzi na kobiece i męskie. Blisko 1/3 badanych pań przeznacza miesięcznie „na siebie” do 300 zł. Kolejna 1/3 badanych jest w stanie wydać na ten cel kwotę do 100 zł, a 14% respondentek do 500 zł.

Na tym tle mężczyźni wydają się dużo bardziej rozrzutni lub przynajmniej rozrzutność tę deklarujący. ¼ respondentów przyznaje się do wydawania na siebie do 300 zł miesięcznie. Drugą najpopularniejszą odpowiedzią okazał się jednak przedział do 500 zł – aż 22% ankietowanych mężczyzn zadeklarowało właśnie taką sumę. Kwota do 100 zł cieszyła się popularnością na poziomie 14% męskich wskazań. Zaskakuje fakt, że mężczyźni dużo śmielej niż kobiety deklarują przeznaczanie wyższych kwot „na siebie” w ciągu miesiąca – do 800 zł to 8% męskich odpowiedzi (3% wskazań kobiecych); do 1 tys. zł 10% (6% pań) czy 5% do 1,5 tys. zł (2% respondentek).ile wydaja polacy2Racjonalne odpowiedzi ankietowanych wskazują, że Polacy są w stanie przeznaczyć maksymalnie kilkaset złotych miesięcznie na osobiste wydatki. Może zaskakiwać statystyka, która pokazuje, że to mężczyźni znacznie chętniej wydają na ten cel wyższe sumy. Może to wynikać między innymi z wyższych męskich wynagrodzeń miesięcznych. Koreluje to również z danymi na temat średnich sum przeznaczanych przez Polaków miesięcznie na konkretne grupy wydatków. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn pierwsze miejsce zajmowały finanse związane z samochodem. Jednak na drugim miejscu u obu płci znalazła się odpowiedź „wyjazdy i podróże” (w tym prywatne związane z turystyką). Statystyka ukazała, że mężczyźni wydają średnio prawie 120 zł miesięcznie więcej na ten cel niż kobiety. Panowie wydają także średnio o 22 zł więcej miesięcznie na swoje hobby. Różnice w kategoriach produktowych, w których to kobiety wydawały więcej (np. kosmetyki czy odzież) nie wynosiły więcej niż kilka złotych. Można zatem wnioskować, iż dla badanych mężczyzn realizacja potrzeb związana z podróżami i własnymi pasjami jest elementem samorealizacji – w dużo większym stopniu niż u badanych kobiet. ile wydaja polacy3

Ile wydajemy w ciągu dnia?

Respondenci zostali również poproszeni o wskazanie dziennej sumy, jaką są w stanie wydać na swoje potrzeby lub potrzeby rodziny. Średnia wszystkich odpowiedzi to 149,7 zł, natomiast mediana – 100 zł.

Źródło: Lindroff