Jak żyją i oszczędzają Polki

Współczesne Polki – pracują lub pobierają zasiłki dla bezrobotnych, wychowują dzieci i zajmują się domem, realizują własne ambicje, edukują się i bawią.

jak zyja i oszczedzaja polacyA w jaki sposób myślą o swojej przyszłości? Czy znajdują środki finansowe na jej zabezpieczenie?

Przeprowadzone na zlecenie ING Usługi Finansowe S.A. ogólnopolskie badanie dotyczące zachowań i oczekiwań Polek wobec emerytury, wskazuje wyraźne różnice w zachowaniach poszczególnych grup mieszkanek naszego kraju.

W rezultacie przeprowadzonych badań, społeczeństwo współczesnych Polek podzielono na następujące grupy: młode specjalistki (27%), przeciętne pracujące (19%), zamożniejsze dojrzałe (10%), rencistki i bezrobotne (26%), robotnice i rolniczki (18%), Każda z nich odznacza się specyficznym stylem życia, zachowaniami związanymi z oszczędzaniem oraz postawami wobec emerytury. Jak żyją? Do czego dążą? W jaki sposób i czy w ogóle planują swoją przyszłość?

Młode specjalistki (27%)

To najbardziej świadoma siebie grupa. Przeważają w niej kobiety w wieku 25-30 lat, posiadające wyższe wykształcenie (64%). Prawie wszystkie z nich mają stałą pracę (94%), najczęściej jako specjalistki w wolnych zawodach (27%), czy pracownice biurowe (49%). Spory udział w tej grupie stanowią osoby niezamężne (31%) albo zamężne bez dzieci lub z dzieckiem do 3 roku życia. Styl życia tej grupy cechuje koncentracja na urodzie i wyglądzie, podróżach, życiu towarzyskim i wypoczynku. Wartości najbardziej przez nie cenione to ambicja, elegancja, inteligencja, przyjaźń, wiedza i seks. Są zadowolone ze swojego życia, mając przy tym poczucie, że ich los zależy od nich samych.
Młode specjalistki częściej niż pozostałe grupy koncentrują się na własnej przyszłości oraz na nauce i edukacji. Z tego też powodu zdecydowanie częściej niż pozostałe oszczędzają. Jedynie 24% segmentu nie ma żadnych oszczędności. Swoje oszczędności przeznaczają na wypoczynek (34%), emeryturę (20%) oraz przyszłość dzieci, remont domu czy z myślą zabezpieczenia przyszłości. Częściej niż pozostałe segmenty posiadają ubezpieczenia na życie. Postawa wobec przyszłości wyraża się także w świadomym podejściu do emerytury. Rzadziej niż inne segmenty myślą one o emeryturze, ale istotnie częściej na nią oszczędzają (35%). Są przekonane, że sprawy godziwej emerytury należy wziąć „we własne ręce” i nie liczyć na ZUS, ale korzystać ze specjalistycznych produktów finansowych (indywidualne konto emerytalne, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne).

Przeciętnie pracujące (19%)

W grupie tej przeważają kobiety w wieku 31-40 lat (38%), w większości z wykształceniem średnim. 90% z nich ma stałą pracę, głównie w branży handlu i usług bądź jako pracownicy fizyczno-umysłowi. Wyróżnia je także wyższy niż wśród pozostałych badanych odsetek osób prowadzących własną firmę (8%). Większość z nich stanowią kobiety zamężne (ponad 80%). Bardziej niż przedstawicielki innych grup cenią one dobra materialne, dostatek, niezależność, odpowiedzialność, przyjemność, wygodę i zdobywanie pieniędzy. Dążą do osiągnięcia stabilizacji materialnej.
Kobiety należące do tej grupy raczej mało oszczędzają. 46% z nich nie posiada żadnych oszczędności, rzadziej też niż inne Polki ubezpieczają się one na życie. Z drugiej jednak strony, nieco częściej niż pozostałe grupy oszczędzają one na emeryturę (30%). Nie korzystają jednak z wyspecjalizowanych produktów emerytalnych i zamierzają utrzymywać się na emeryturze przede wszystkim ze świadczeń pochodzących z ZUS-u i OFE.

Zamożniejsze dojrzałe (10%)

Przewagę w tej grupie stanowią kobiety w wieku 51-60 lat (50%) z wykształceniem średnim (46%). Niemal ¾ z nich posiada stałą pracę, stosunkowo duży odsetek – 28% – stanowią jednak te kobiety pracujące dorywczo. Częściej niż pozostałe koncentrują się one na sytuacji materialnej i zdrowiu. Spośród wartości szczególnie cenią takie jak: ojczyzna, posłuszeństwo, dobroć, praca, prawdomówność, rzetelność i uczciwość. Dążą przede wszystkim do szczęścia, spokojnej emerytury oraz zapewnienia przyszłości dzieciom. Spora grupa przedstawicielek tej grupy nie posiada żadnych oszczędności (40%), jako przyczynę podając głównie brak środków finansowych – stać je tylko by zaspokajać bieżące potrzeby. Kobiety posiadające oszczędności przeznaczają je na podstawowe wydatki konsumpcyjne (40%) i stałe opłaty (33%). Co interesujące, grupa ta zdecydowanie częściej niż pozostałe myśli o emeryturze (ok. 70%), ale nie przekłada się to na dodatkowe oszczędzanie. Częściej niż przedstawicielki innych segmentów (20%), Zamożniejsze Dojrzałe inwestują w Pracownicze Programy Emerytalne, ale jednocześnie prawie 40% segmentu uważa, że nie jest zabezpieczona na starość.

Robotnice i rolniczki (18%)

Największy odsetek w tej grupie kobiet stanowią osoby w wieku 41-50 lat (45%), z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub podstawowym/gimnazjalnym (łącznie 73%). Prawie wszystkie z nich (93%) mają stałą pracę. Połowa z nich mieszka na wsi, a miesięczny dochód 33% kobiet z tej grupy kształtuje się w przedziale od 800 do 1200 zł. Życie kobiet z tego segmentu koncentruje się głównie na prowadzeniu domu. W wolnym czasie głównie oglądają telewizję. Charakterystyczne jest dla nich niezadowolenie z życia oraz obawa o przyszłość. 40% z nich nie lubi wydawać pieniędzy, a 64% nie ma żadnych oszczędności. Rzadziej też niż inne segmenty mają ubezpieczenia na życie, a jedynie 14% z nich twierdzi, że są zabezpieczone finansowo na starość. Na ogół przyznają, że nie mają już czasu, aby się zabezpieczyć finansowo na emeryturę. Zdecydowana większość segmentu nie oszczędza na emeryturę (86%) ze względu na brak pracy i niskie dochody. Bardzo wysoki jest wśród nich udział osób, które nie myślały o źródłach utrzymania na emeryturze – stanowią one prawie 1/5 segmentu.

Rencistki i bezrobotne (26%)

W grupie tej przewagę stanowią osoby w wieku 51-60 lat (47%), największy udział w segmencie (30%) mają osoby o wykształceniu podstawowym i gimnazjalnym. Kobiety te nie pracują zawodowo – zajmują się domem. Ich sytuacja materialna nie jest zadowalająca – 25% nie ma dochodów osobistych, 33% ma dochód miesięczny do 800 zł. Charakteryzuje je niechęć do wydawania pieniędzy – taką deklarację składa prawie 40% respondentek. 20% z nich nigdy nie kupiłoby niczego na kredyt. Cechuje je również obawa o przyszłość i poczucie popełnionych błędów życiowych. 54% Polek z tej grupy nie ma żadnych oszczędności, 88% z nich wskazuje, że nie stać je na żadne wydatki dodatkowe. 76% Polek reprezentujących ten segment nie oszczędza na emeryturę ze względu na niskie dochody. Ponadto są one zdania, że na emeryturze będą musiały zrezygnować z wielu rzeczy i że nie mają już czasu na oszczędzanie.