Co roku rak płuc zabija 23 tysiące Polaków

Rak płuc to choroba dotykająca coraz większą liczbę osób. Wydaje się, że choroba dotyczy głównie palaczy, jednak nawet osoby prowadzące zdrowy tryb życia mogą być zagrożone zapadnięciem na nowotwór.

Co roku rak płuc zabija 23 tysiące Polaków

Na raka płuc umiera rocznie ok. 23 tysiące Polek i Polaków. Blisko 90% chorych umiera przed upływem 5 lat od momentu zachorowania. Poprawa wyleczalności o 1% oznacza uratowanie życia 230 osób. Ta świadomość, w połączeniu z wiedzą o ogromnym postępie medycyny w ostatnich latach, były przesłankami decyzji o przeprowadzeniu dokładnej diagnozy aktualnego stanu walki z rakiem płuca w Polsce oraz zaproponowaniu działań, które ten stan mogą poprawić.

Walka przeciw chorobie

„Strategia Walki z Rakiem Płuca” jest pierwszą dziedzinową aplikacją koncepcji zawartych w generalnej „Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024”. W liście skierowanym do Ministra Zdrowia autorzy programu podkreślają, że dokument ten stanowi wstęp do dyskusji i rozpoczęcia intensywnych działań budujących efektywny system opieki nad chorymi na raka płuca w Polsce.

Co roku rak płuc zabija 23 tysiące Polaków

Wady systemu opieki medycznej

Pierwsza część planu zawiera szczegółową ocenę aktualnego stanu walki z rakiem płuca w Polsce. Obejmuje ona dane epidemiologiczne, demograficzne i ekonomiczne. Dane pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia pozwoliły na drobiazgową identyfikację diagnostyczno-terapeutycznej ścieżki pacjenta w różnych regionach Polski, z uwzględnieniem wszystkich technik diagnostycznych i technologii medycznych. Pozwoliło to na zdefiniowanie najważniejszych niedoborów w systemie opieki nad pacjentem, do których należą w szczególności:

 • zbyt mały zakres i niewystarczające finansowanie działań zmniejszających narażenie na palenie tytoniu
 • zbyt późne rozpoznawanie raka płuca
 • ograniczony dostęp do nowoczesnej diagnostyki obrazowej
 • niewystarczająca dostępność kompleksowej diagnostyki patomorfologicznej i genetycznejbrak kryteriów jakości i mechanizmów jej monitorowania w diagnostyce i terapii
 • brak koordynacji, rozproszenie i przewlekłość procesu diagnostycznego i terapeutycznego
 • utrudniony dostęp do innowacyjnych leków przeciwnowotworowych
 • brak odpowiedniego doświadczenia i wyposażenia części jednostek prowadzących leczenie.

Plan poprawy sytuacji pacjentów

Druga część „Strategii” zawiera Plan wdrożeniowy, w tym 5 celów szczegółowych i 12 działań, które razem mają doprowadzić do osiągnięcia głównego celu „Strategii”, jakim jest zmniejszenie umieralności spowodowanej rakiem płuca i poprawa jakości życia chorych.

Cele szczegółowe i działania:

 1. Ograniczenie występowania i wpływu czynników ryzyka raka płuca (profilaktyka pierwotna).
 • Pełne wprowadzenie przepisów Dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE) oraz Ramowej Konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu
 • Wypracowanie skutecznych narzędzi utrzymania wysokiej jakości badań okresowych
 • Ograniczenie narażenia na środowiskowe czynniki rakotwórcze wynikające z działalności człowieka
 • Objęcie poradnictwem osób obciążonych ryzykiem wystąpienia raka płuca, w tym tworzenie i wspieranie poradni pomocy palący

2. Poprawa jakości i skuteczności diagnostyki raka płuca

 • Opracowanie i przetestowanie w formie pilotażu optymalnego modelu organizacji diagnostyki raka płuca (koncepcja Kompleksowej Diagnostyki Raka Płuca)
 • Wypracowanie i upowszechnienie wytycznych postępowania w diagnostyce raka płuca
 • Poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej (tj. cytologicznej i histopatologicznej) i molekularnej raka płuca

3. Poprawa jakości i skuteczności leczenia raka płuca

 • Opracowanie i przetestowanie w formie pilotażu optymalnego modelu organizacji leczenia raka płuca (koncepcja Kompleksowego Leczenia Raka Płuca)
 • Wypracowanie i upowszechnienie wytycznych w zakresie leczenia raka płuca
 • Rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie zwalczania raka płuca
 • Rozwój wiedzy z zakresu epidemiologii raka płuca w Polsce
 • Rozwój systemu rejestracji nowotworów
Co roku rak płuc zabija 23 tysiące Polaków