Diagnoza choroby Alzheimera

diagnoza choroby altzchaimeraWyniki ankiety przeprowadzonej w Europie oraz Stanach Zjednoczonych ukazują społeczne zainteresowanie wczesną diagnostyką, pomimo silnie odczuwanego strachu przed chorobą i dużej wiedzy na jej temat.

Według wyników międzynarodowego badania ankietowego i przeprowadzonego w pięciu krajach, 85% respondentów zadeklarowało, że w przypadku zaobserwowania u siebie stanów dezorientacji, czy zaburzeń pamięci udałoby się do lekarza celem zbadania, czy owe objawy nie są wywołane chorobą Alzheimera

. Ponad 94% badanych chciałoby, aby członkowie ich rodziny zrobili to samo, gdyby odczuwali wspomniane objawy. Wyniki ankiety przedstawiono dziś na Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzheimera 2011 (Alzheimer’s Association International Conference – AAIC 2011).

Ankieta przeprowadzona była w USA i czterech krajach europejskich – Francji, Niemczech, Hiszpanii oraz Polsce – została opracowana i przeanalizowana przez Harvard School of Public Health. W czterech z pięciu przebadanych krajów choroba Alzheimera okazała się drugą po raku chorobą, której najbardziej obawiają się respondenci. Badanych poproszono o wskazanie, na którą z siedmiu wskazanych chorób najbardziej boją się zapaść. Lista zawierała choroby takie jak rak, choroby serca, czy udar mózgu. W przybliżeniu jedna czwarta dorosłych w czterech przebadanych krajach odpowiedziała, że największy strach wywołuje u nich choroba Alzheimera.

Poziom odczuwanego strachu przed chorobą rośnie wraz z wiekiem, lecz nawet młodsi respondenci obawiają się Alzheimera. W przybliżeniu jedna na siedem przebadanych osób w wieku 18-34 wskazała Alzheimera, jako chorobę, której się obawiają.

Wyniki wskazują na to, że duża część społeczeństwa zetknęła się z chorobą Alzheimera. Większość ankietowanych z pięciu państw objętych badaniem przyznała, że zna lub znała kogoś dotkniętego tą chorobą – 7 na 10 przebadanych we Francji (72%), Niemczech (73%), Hiszpanii (77%) oraz Stanach Zjednoczonych (73%), w Polsce styczność z chorobą zdeklarowało 54% respondentów. Ponadto 3 na 10 respondentów ujawniło, że na Alzheimera cierpi lub cierpiał członek ich rodziny. Odsetek odpowiedzi twierdzących na pytanie o styczność z chorobą poprzez członka rodziny waha się od 19% w Polsce do 42% w Stanach Zjednoczonych.
Wysoki poziom kontaktu z chorobą Alzheimera prawdopodobnie jest przyczyną łatwej rozpoznawalności jej powszechnych objawów, takich jak stan ogólnej dezorientacji, czy problemów z odnalezieniem się w terenie, które rozpoznało odpowiednio 86% i 88% badanych.

Niewielu badanych zdawało sobie sprawę z tego, jak poważną chorobą jest Alzheimer – tylko około 40% ankietowanych zdawało sobie sprawę, że choroba ta jest śmiertelna (33-61%), podczas gdy Alzheimer jest siódmą najczęstszą przyczyną śmierci w krajach o wysokich dochodach i jedyną w pierwszej dziesiątce śmiertelnych schorzeń, której nie da się zapobiec, ani wyleczyć.

Wielu respondentów było przekonanych, że istnieje skuteczna terapia medyczna lub farmaceutyczna spowalniająca postęp choroby oraz łagodząca jej objawy (27%-63%). Ponadto prawie połowa ankietowanych była zdania, że istnieje badanie, dzięki któremu można wyraźnie stwierdzić, czy objawy, takie jak ogólna dezorientacja lub zaburzenia pamięci są spowodowane wczesnym stadium choroby Alzheimera (38%-59%).

Ankieta pokazała również społeczne zainteresowanie badaniami przedobjawowymi. W przybliżeniu dwie trzecie respondentów zadeklarowało, że poddałoby się badaniu mającemu na celu sprawdzenie, czy zachorują w przyszłości na Alzheimera, jeszcze przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów.
Heike von Lützau-Hohlbein, przewodnicząca organizacji Alzheimer Europe, powiedziała: „Wyniki pokazują jak ważna jest szczerość w relacjach lekarz – pacjent podczas diagnozy choroby Alzheimera. Jako były opiekun osób chorych zdaję sobie sprawę z tego, jakie znaczenie dla zdiagnozowanych ma jasne wyjaśnienie wszystkiego, co niesie ze sobą choroba tak, aby pacjent miał czas na przygotowanie się i przeorganizowanie dotychczasowego życia codziennego pod kątem choroby. Przyjęcie do świadomości takiej diagnozy nigdy nie jest łatwe, ale to lekarze mają za zadanie wskazać pacjentom i ich najbliższym, w jaki sposób poradzić sobie w zaistniałej sytuacji. Badanie również pokazało, że świadomość społeczna choroby Alzheimera jest powszechna, co potwierdza skuteczność licznych kampanii mających na celu zaznajomienie społeczeństwa z tym schorzeniem przeprowadzonych przez towarzystwa Alzheimerowskie.”

Dr. Robert Blendon, wykładowca polityki zdrowotnej oraz analizy politycznej z wydziału Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Harvarda skomentował: „Duża część społeczeństwa ma wysokie oczekiwania dotyczące możliwości leczenia oraz dostępnych badań. Ważne jest informowanie pacjentów o istniejących rodzajach terapii oraz sposobach diagnozy choroby i wyjaśnienie, jakie oczekiwania są nierealne.”
lorence Lustman, odpowiedzialna za koordynację francuskiego projektu Alzheimer Plan powiedziała: „Alzheimer jest chorobą śmiertelną, z którą styczność, w którymś momencie życia, ma większość ludzi. Jednym z priorytetów projektu Alzheimer Plan jest wczesne diagnozowanie schorzenia, a wyniki badania potwierdzają potrzebę skupienia uwagi na tej kwestii. Przeprowadzona ankieta pokazała ogromne społeczne poparcie dla wczesnego rozpoznawania schorzenia.”

Alicja Sadowska, psycholog prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera powiedziała : „Wczesne diagnozowanie choroby Alzheimera stwarza szansę zakończenia niechlubnej praktyki tłumaczenia kłopotów z pamięcią, orientacją czasowo-przestrzenną i innych kłopotów codziennego funkcjonowania, naturalnym procesem starzenia się. Wczesna diagnoza daje chorym szansę na wczesne podjęcie leczenia, które może wydłużyć czas ich samodzielnego funkcjonowania. Bardzo optymistyczne jest to, iż badania potwierdzają społeczne zrozumienie dla potrzeby wczesnego rozpoznania choroby Alzheimera”.

Przeprowadzona ankieta badała społeczną percepcję oraz świadomość choroby Alzheimera i miała na celu sprawdzenie wagi, jaką przywiązuje się do diagnostyki. Badanie, w którym udział wzięło 2 678 respondentów opracowane i zanalizowane zostało przez Harvard School of Public Health oraz Alzheimer Europe. Ankietę przeprowadzono telefonicznie (przy użyciu telefonów stacjonarnych oraz komórkowych) na reprezentatywnej dla poszczególnych krajów próbie dorosłych zamieszkujących 5 państw, dobranej losowo przez TNS, niezależny instytut badawczy z siedzibą w Londynie. Kraje objęte badaniem to Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Hiszpania oraz Polska. Ankieta sfinansowana została z dotacji udzielonej organizacji Alzheimer Europe przez Bayer AG. Firma Bayer nie miała wpływu na wygląd ankiety, ani na analizę wyników badania.

Alzheimer Europe to organizacja nadzorująca krajowe stowarzyszenia Alzheimera, która obecnie zrzesza 31 organizacji członkowskich w 27 krajach europejskich. Misją organizacji jest zmiana percepcji, zasad postępowania oraz polityki na rzecz zapewnienia cierpiącym na demencję równego dostępu do wysokiej jakości służb opieki oraz opcji terapeutycznych.

Harvard School of Public Health to organizacja, której misją jest poprawa zdrowia publicznego poprzez edukację, prowadzenie badań naukowych oraz komunikację. Ponad 400 pracowników naukowych wydziału naucza i przeprowadza szkolenia dla ponad tysiąca studentów z zakresu wielu dziedzin dotyczących zdrowia oraz dobrego samopoczucia zarówno jednostek jak i populacji na całym świecie. Program szkoleń obejmuje dziedziny takie, jak biologia molekularna szczepionek przeciw AIDS, epidemiologia raka, analiza ryzyka, zapobieganie przemocy, zdrowie matki i dziecka, pomiar i ocena jakości opieki, zarządzanie w opiece zdrowotnej, zdrowie publiczne na świecie oraz prawa człowieka. Więcej informacji znajduje się na stronie www.hsph.harvard.edu.

Choroba Alzheimera to choroba postępująca i neurodegeneracyjna, która stanowi 60% przypadków demencji i jest jej najczęstszą formą. Dotyka ona 4,4 mln ludzi w Europieiii i 5,4 mln w Stanach Zjednoczonychiv. Objawy choroby to zaburzenia pamięci, trudności językowe i problemy z komunikowaniem się z otoczeniem (funkcje poznawcze), trudności podczas wykonywania czynności codziennych (obniżenie sprawności) oraz zmiany osobowości i nastroju (zachowanie).

więcej informacji: Jean Georges, dyrektor wykonawczy Alzheimer Europe
[email protected]