NIP i forma opodatkowania działalności gospodarczej

Urząd Skarbowy, właściwy dla miejsca Twojego zameldowania należy odwiedzić w celu wyrobienia Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz wyboru formy rozliczeń z Urzędem.

nip i forma opodatkowania
NIP i forma opodatkowania działalności gospodarczej

Powiadomienie o rozpoczęciu działalności gospodarczej następuje poprzez wypełnienie formularza NIP-1, w przypadku osób fizycznych nie posiadających jeszcze numeru NIP lub też zgłoszenia aktualizującego NIP-1, w przypadku osób posiadających już numer NIP. Wybierając się do Urzędu nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON oraz informacji o rachunku bankowym.

Oprócz wypełnienia formularza dotyczącego numeru NIP, ważne jest również dokonanie wyboru formy opodatkowania. Naszą działalność możemy opodatkować poprzez kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkową księgę przychodów i rozchodów lub też poprzez pełną księgowość. Kolejną decyzją jaką musimy podjąć w Urzędzie Skarbowym jest określenie, czy nasza firma będzie płatnikiem VAT. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, firma staje się wówczas zarejestrowanym podatnikiem VAT i może korzystać z prawa do odliczeń i otrzymywania zwrotów. Opłata skarbowa za zgłoszenie VAT wynosi 152 zł. Z kolei wyrobienie numeru NIP oraz wybór formy opodatkowania jest bezpłatne.

Biorąc pod uwagę formy opodatkowania, warto zapoznać się bliżej z ich charakterystyką i wybrać formę najkorzystniejszą dla siebie:

1. Karta podatkowa jest formą opodatkowania spółek cywilnych oraz osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą polegającą na tym, że opodatkowanie następuje na wniosek podatnika. Urząd Skarbowy dokonuje wówczas ustalenia wysokości podatku dochodowego w drodze decyzji. Karta podatkowa to najprostszy sposób płacenia podatków, nie musimy bowiem prowadzić ksiąg, wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, ani też składać zeznań podatkowych czy też deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu. Podatnicy są jednak zobowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, będące dowodem sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Konieczne jest również przechowywanie kopii tych rachunków i faktur przez okres pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym zostały one wystawione. Wysokość płaconego podatku uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.
2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to rozwiązanie korzystne dla spółek cywilnych i osób fizycznych, jeżeli przychody z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej z roku poprzedniego nie przekroczyły 250.000 EURO. Jeśli zdecydujesz się na ryczałtową formę opodatkowania, przygotuj się na konieczność prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy. Polega to mniej więcej na tym, że ewidencjonujesz tylko uzyskane przychody, zaś podatek płacisz do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania, uzyskane przychody podzielone są na kategorie, zaś każda z kategorii ma swoją stawkę podatkową. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, stawka podatkowa może mieć wysokość 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, lub też 20%.
3. Forma opodatkowania na zasadach ogólnych, w ramach której osoba fizyczna lub spółka cywilna może wybrać sposób ewidencji według podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub też poprzez stosowanie zasad pełnej księgowości. Forma ta może być korzystna wówczas, gdy planujemy duże wydatki będące warunkiem uzyskania przychodów z działalności, jednakże jest to jednocześnie jedna z bardziej skomplikowanych form opodatkowania. Trzeba się bowiem liczyć z obowiązkiem obliczania wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek i wpłacania ich na rachunek urzędu skarbowego oraz wypełniania comiesięcznych deklaracji. Dla wielu z nas pomoc biura rachunkowego może być w tym przypadku niezbędna. Forma opodatkowania na zasadach ogólnych polega na naliczaniu podatku od dochodu według skali progresywnej wynoszącej 19%, 30% lub 40%. Wysokość podatku zależy od wysokości uzyskiwanych dochodów, bowiem im większe dochody, tym wyższe opodatkowanie po przekroczeniu kolejnego progu podatkowego. Ustalenie dochodu, a więc i wysokości należnego podatku następuje na podstawie zapisów w księdze przychodów i rozchodów lub też w księdze rachunkowej. Możliwe są jednak odliczenia od dochodu pomniejszające kwotę odprowadzanego podatku, a dotyczy to między innymi odliczeń na wydatki na reklamę oraz kosztów na utrzymanie samochodu służbowego. Jeżeli działalność gospodarcza przyniesie nam stratę w danym roku, to możemy ją odliczyć od dochodu uzyskanego z tej samej działalności w latach następnych.

Edyta Dyl