PIT-11 za pracownika w 2016 roku

Deklaracja PIT-11 informuje o tym, jak wysokie były zaliczki na podatek dochodowy, które pracodawca wyliczał i płacił za osoby zatrudnione w jego firmie i uzyskujące w niej dochody.

Filling in polish individual income tax form PIT with money and pen
Filling in polish individual income tax form PIT with money and pen

Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Na właściwe wypełnienie druku i miejsce, w
którym zostanie on złożony. Co zmieni się w procedurze składania deklaracji PIT-11 w roku
2016? Co dzieje w przypadku, gdy pracodawca popełni jakiś błąd w jej przesyłaniu?
Dowiedz się więcej!

Gdzie złożyć PIT-11?

Pracodawca ma obowiązek dopilnować, by deklaracja trafiła do:
1. urzędu skarbowego właściwego dla pracownika,
2. pracownika, który uzyskał dochód na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub
umowy o dzieło.

Deklaracja powinna dotrzeć do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca zamieszkania
podatnika przez ostatni rok podatkowy. Pracodawca  powinien nie tylko spełnić ten
obowiązek, ale także zachować kopię PIT-11 wraz z potwierdzeniem odbioru przez
pracownika oraz potwierdzeniem przekazania deklaracji do urzędu skarbowego i w celach
dowodowych przechowywać ją przez pięć lat.

Złożenie PIT-11 w niewłaściwym oddziale US

Pracodawca może się pomylić i wysłać deklarację do niewłaściwego oddziału US. Co należy
zrobić w takim przypadku? Przede wszystkim należy upewnić się, czy wpisał on w
rozliczeniu poprawne dane podatnika dotyczące adresu zamieszkania. Jeżeli tak, urząd
skarbowy, do którego trafił druk, sam prześle go do właściwej placówki. Jeżeli jednak okaże
się, że na deklaracji widnieją błędne dane, koniecznością będzie złożenie korekty rozliczenia

PIT-11. To na pracodawcy ciąży obowiązek skorygowania błędnych zapisów i złożenie
pisma, w którym wyjaśni przyczyny złożenia korekty. Poprawnie wypełnioną deklarację i
pismo wyjaśniające należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego i przedłożyć
podatnikowi, czyli pracownikowi. Dopiero po złożeniu takich dokumentów niewłaściwy urząd
skarbowy będzie mógł przekazać deklarację do oddziału zgodnego z miejscem
zamieszkania podatnika.

Właściwość urzędu skarbowego a miejsce zamieszkania podatnika za granicą

Jeżeli w trakcie roku podatkowego miejsce zamieszkania pracownika zmieni się i wyjedzie
on za granicę, za właściwy uznaje się urząd skarbowy właściwy dla jego ostatniego miejsca
zamieszkania.

Jeżeli podatnik nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Polski i obejmuje go obowiązek
rozliczania się tylko z przychodów, które uzyskał w kraju, składa zeznanie podatkowe w
urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania zagranicznego.

Osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania na terenie Polski i mają obowiązek
rozliczenia podatkowego tylko od przychodów, które uzyskują na terytorium kraju, zeznanie podatkowe składają w oddziale US właściwym w sprawach opodatkowania zagranicznego.

Liczba pracowników a termin składania PIT-11

Jeżeli płatnik sporządza informacje dla więcej niż 5 podatników w terminie do końca lutego,
musi wysyłać deklaracje PIT-11 wyłącznie przez internet, taki obowiązek został
wprowadzony od 2015 r. W przypadkach innych niż wskazany przedsiębiorca musiał złożyć
PIT-11 w formie papierowej, ale ma na to czas jedynie do końca stycznia. Forma i termin
sporządzenia i przesłania pracownikom deklaracji PIT-11 nie ulega zmianie i wciąż przypada
na ostatni dzień lutego.

Andrzej Lazarowicz, specjalista ds. prawa gospodarczego wfirma.pl