Postulaty III Kongresu Kobiet

Mamy 200 postulatów (2 z nich zostały już zrealizowane w wersji okrojonej). Pozostało jeszcze 198 – są ciągle bardzo aktualne. Tegoroczny Kongres dowiódł, że najważniejsze obecnie są 3 priorytety, związane z, kolejno, kwestiami równości, wolności, solidarności.

Jeśli chodzi o równość, to domagamy się:

? Nowelizacji ustawy kwotowej, przemienności płci na listach wyborczych oraz
parytetu.
? Domagamy się 40% kwot w zarządach i radach nadzorczych (do 2015r.-
dobrowolnych, od 2015r. – obligatoryjnych).
? Domagamy się skutecznych działań monitorujących, edukacyjnych i, przede
wszystkim,
legislacyjnych na rzecz wyrównania płac kobiet i mężczyzn.
? Nieustannie domagamy się powołania pełnomocniczki do spraw równego statusu
kobiet i mężczyzn, wybranej w ramach konkursu, kompetentnej i rozumiejącej
problematykę równości kobiet i mężczyzn, bo ciągle takiej pełnomocniczki nie mamy.

? Domagamy się uznania pełnego prawa do decydowania o swoim życiu osobistym,
w tym o macierzyństwie (a więc liberalizacji ustawy aborcyjnej, refundowanego zapłodnienia
in vitro, bezpłatnej antykoncepcji, edukacji seksualnej w szkołach).
? Domagamy się wolności od przemocy, w pierwszym rzędzie ratyfikowania bez
zastrzeżeń Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania oraz zwalczania przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej.
? Domagamy się ustawowego obowiązku wspierania przez państwo opieki nad
osobami zależnymi (dziećmi, dziećmi niepełnosprawnymi, osobami starszymi).

W kwestiach solidarności:

? Rok 2012 jest rokiem solidarności międzypokoleniowej. Domagamy się
monitorowania i zmiany sytuacji kobiet w wieku przedemerytalnym (50+, 60+), a także kobiet wchodzących