Wystawa fotografii Julii Margaret Cameron w Warszawie przedłużona do końca listopada

Po nabyciu pojazdu, kupujący może zdecydować, kiedy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC dotychczasowego właściciela samochodu i zawrzeć nową polisę na własny rachunek.

Wzór wypowiedzenia

Z reguły towarzystwa udostępniają na swoich stronach internetowych odpowiednie wzory dokumentów, które należy wypełnić, aby wypowiedzieć ubezpieczenie. Dla przykładu wzór taki pobrać można z serwisu AXA DIRECT: www.axadirect.pl.

Wypowiedzenie umowy OC powinno zawierać:

– nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeń;
– dane osoby wypowiadającej umowę OC (imię, nazwisko, adres);
– dane pojazdu, którego dotyczyła umowa (numer rejestracyjny, marka);
– numer wypowiadanej polisy;
– okres ubezpieczenia;
– odręczny podpis wypowiadającego umowę

Jeśli zdecydowaliśmy się zmienić dotychczasowy zakład ubezpieczeń, mamy kilka możliwości dostarczenia dokumentu wypowiedzenia.

Najprościej jest złożyć wypełniony druk w oddziale danej firmy lub u agenta. Część ubezpieczycieli pozwala na przesłanie wypowiedzenia e-mailem lub za pomocą faksu. Pamiętajmy, że w obu tych sytuacjach dokument musimy dostarczyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem okresu obowiązywania umowy. Przykładowo, jeśli polisa jest ważna do 2 kwietnia, musimy ją wypowiedzieć najpóźniej 1 kwietnia. Warto pamiętać, że wysyłając wypowiedzenie za pośrednictwem Poczty Polskiej, o dacie terminowego dostarczenia dokumentu wypowiedzenia decyduje data stempla pocztowego, co oznacza, że list należy nadać najpóźniej w dniu poprzedzającym ostatni dzień okresu ubezpieczenia.

Dotyczy to jednak tylko przesyłek nadawanych za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeśli list nadamy za pośrednictwem np. kuriera, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę termin dostarczenia wypowiedzenia, a nie jego nadania. W każdym przypadku należy zachować dowód nadania listu.

Jeśli przegapimy wspomniany termin, to zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, umowa ubezpieczenia OC zostanie automatycznie przedłużona na kolejny rok. Przepis ten, daje nam gwarancję ciągłości ubezpieczenia OC, zabezpieczając nas przed finansową odpowiedzialnością z tytułu wypadków lub kolizji, które możemy spowodować.

Warto pamiętać, że automatyzm, o którym mowa wyżej, nie zamyka nam drogi do rozwiązania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z dotychczasowym ubezpieczycielem. Od 11 lutego 2012 roku umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawarte w trybie automatycznego wznowienia, mogą zostać wypowiedziane w dowolnym momencie (art. 28a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK). Jednym z warunków wypowiedzenia takiej umowy jest fakt posiadania umowy ubezpieczenia OC, zawartej na ten sam okres z innym towarzystwem ubezpieczeniowym. Należy również pamiętać, że za czas udzielania ochrony przez dotychczasowego ubezpieczyciela, tj. od dnia początku okresu ubezpieczenia do dnia złożenia takiego wypowiedzenia, będziemy zobowiązani zapłacić składkę.

Wypowiedzenie OC przy sprzedaży pojazdu

W sytuacji, gdy zakupimy pojazd, który posiada aktualną polisę ubezpieczenia OC, możemy ją wypowiedzieć w dowolnym momencie lub korzystać z niej do końca jej trwania. Warto wiedzieć, taka umowa nie zostanie automatycznie przedłużona na następny rok.

Dodatkowo, jeżeli zdecydujemy się na korzystanie z polisy zbywcy do końca jej obowiązywania, towarzystwo, w którym pojazd jest ubezpieczony może dokonać rekalkulacji składki. Zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli nabywca pojazdu nie wypowie umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki za okres od dnia zakupu pojazdu, uwzględniając zwyżki oraz zniżki, które przysługują nabywcy.

Jednak niektóre firmy oferują tu gwarancję ceny. np. w Axa Direct nowy właściciel przy kontynuacji polisy po zbywcy zapłaci najwyżej tyle ile płacił zbywca. Jeśli zbywca zapłacił za cały rok z góry nowy właściciel nie będzie musiał nic dopłacać.

Jeżeli występujemy w roli zbywcy, musimy pamiętać, że mamy obowiązek powiadomić zakład ubezpieczeń w ciągu 14 dni o sprzedaży pojazdu. W przeciwnym razie w przypadku jakichkolwiek zaległości w składce zakład ubezpieczeń może zażądać od nas zapłaty części zaległej składki, nawet, jeżeli termin zapłaty przypada po dniu zbycia pojazdu. Dzieje się tak, gdyż zgodnie z ustawą do chwili powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, zbywca wraz z nabywcą odpowiadają solidarnie za zapłatę należnej składki.

Atrakcyjną promocją dla zbywców pojazdów mechanicznych z polisą OC wykupioną w AXA DIRECT jest możliwość uzyskania 60 zł zniżki na kolejne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nowo zakupionego pojazdu. Wystarczy, że w terminie 14 dni od daty sprzedaży, zbywca przekaże do AXA DIRECT dane nabywcy: imię, nazwisko, PESEL, adres oraz numer telefonu.

W sytuacji, gdy nabywca zdecyduje się wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przed terminem jej zakończenia, zakład ubezpieczeń w ciągu 14 dni zwróci nam składkę, proporcjonalnie za każdy dzień niewykorzystanego okresu ochrony.

Warto znać swoje prawa i obowiązki dotyczące wypowiadania umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz przepisy, które te prawa i obowiązki regulują. Dzięki tej wiedzy z pewnością unikniemy dodatkowych, często bardzo wysokich kosztów, których najczęstszą przyczyną jest brak ochrony ubezpieczeniowej.