Podatek dochodowy od wygranych i nagród

podatek od nagrodW związku z wygraną podatnik nie ma obowiązku składania żadnych deklaracji podatkowych, zgłaszania nagrody w urzędzie skarbowym, czy ujmowania takiego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.
Płatnik, w terminie do 20-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, powinien przekazać kwotę zryczałtowanego podatku na rachunek urzędu skarbowego, właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby).

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, płatnik obowiązany jest przesłać do organu podatkowego właściwego wg miejsca zamieszkania / siedziby płatnika, deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym na druku PIT- 8AR. Deklaracji tej nie należy przekazywać podatnikowi, ponieważ te nagrody (wygrane) nie są wykazywane przez podatnika w zeznaniu rocznym (podatek rozlicza tylko płatnik). Przychodów uzyskanych z tytułu wygranych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT, dlatego też podatnik nie ma obowiązku wykazywania dochodu z wygranej w zeznaniu podatkowym, składanym z tytułu uzyskania innych dochodów.

Kwestie związane podatkiem dochodowym od wygranych i nagród regulują przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT). Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT stanowi, że z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Od tej zasady ustawodawca przewidział odstępstwa w postaci zwolnień z opodatkowania, wskazując w art. 21 ust.1 pkt 6 ustawy o PIT, iż zwolnieni z opodatkowania są m.in. podatnicy, których wygrane pochodzą z kasyn gry, wideoloterii, gier na automatach, gier na automatach o niskich wygranych oraz gier w bingo pieniężne i fantowe, urządzancyh i prowadoznych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych. Zwolnienia przedmiotowe obejmują również (art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych pod warunkiem, iż wysokość tych wygranych nie przekracza jednorazowo kwoty 2 280,00 zł.

Dodatkowo pkt 68 ust. 1 art. 21 ustawy o PIT przewiduje zwolnienie z podatku wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową pod warunkiem iż jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760,00 zł. Ulga ta nie dotyczy podatników, którzy otrzymali nagrodę w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% podlegają wygrane uzyskane na terenie RP; wygrane uzyskane poza terytorium RP zaliczane są do przychodów z innych źródeł. Płatnikiem podatku jest organizator konkursu, który ma obowiązek, przed wypłatą wygranej, potrącić 10% jej wartości. Jeżeli nagrodą nie są pieniądze, to zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT podatnik zobowiązany jest wpłacić organizatorowi konkursu (płatnikowi) kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed odbiorem nagrody.

Diana Steczkowska
radca prawny
www.steczkowska.com